Zásady ochrany osobních údajů

Zprávy

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost AMC Networks Central europe Kft. se zavazuje respektovat Vaše soukromí. Můžete si být jistý, že Vaše osobní údaje spravujeme pečlivě, v souladu s právními předpisy týkající se ochrany údajů a bezpečnosti údajů. Tyto zásady osobních údajů ("zásady") popisují, jak zpracujeme Vaše osobní údaje, když používáte naše produkty a služby, které Vám poskytujeme. Tyto zásady stanovují, jak společnost AMC Networks Central europe Kft. zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, přičemž Vás informuje, nebo požádá o udělení souhlasu v případě, pokud to příslušný platný zákon předepisuje.

Tato pravidla se vztahují i ​​na návštěvníky webových stránek společnosti AMC Networks Central europe Kft. a na návštěvníky webových stránek jejích přidružených společností.

Tyto zásady čtěte, prosím, v kontextu s našimi smluvními podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Tyto zásady se mohou čas od času měnit. Kontrolujte, prosím, pravidelně na našich webových stránkách, zda se vyskytnou nějaké změny v zásadách!

Naše výrobky a služby mohou být propojeny s webovými stránkami jiných společností a se službami, které tyto nabízejí; tyto společnosti mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran! Neneseme odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů třetích stran ani za obsah jejich produktů nebo služeb.

 

Při vypracování Zásad jsme brali v úvahu následující účinné právní předpisy:

 1. CXII. zákon z roku 2011 o právu na sebeurčení a o svobodě informací;
 2. VI. zákon z roku 1998 o ochraně osob při automatizovaném zpracování osobních údajů;
 3. C. zákon z roku 2003 o elektronických komunikacích;
 4. Nařízení vlády č. 226/2003. (XII.13.) o zvláštních podmínkách zpracování údajů poskytovatelem služeb elektronických komunikací, o bezpečnosti údajů elektronických služeb, jakož i o předpisech zobrazení identifikátoru a o přesměrování volání;
 5. CVIII. zákon z roku 2001 o některých otázkách elektronických obchodních služeb a služeb týkajících se informační společnosti.

Co je myšleno pojmem „osobní údaje”?

Za účelem stanovení přísných norem pro ochranu osobních údajů postupujeme ve smyslu širokého pojetí osobních údajů, takže jsme sem zařadili veškeré informace, které se vztahují na jakoukoli fyzickou osobu, jako například na zaměstnance nebo uživatele, včetně jména, adresy, data narození, e-mailové adresy, atd.

Pojmy související s osobními údaji:

 • dotčená osoba

fyzická osoba, přímo nebo nepřímo identifikovaná nebo identifikovatelná prostřednictvím jakéhokoliv určeného osobního údaje;

 

 • osobní údaj

údaj, který může být spojen s dotčenou osobou - zejména jméno, identifikační znak dotčeného, jakož i informace nebo více informací charakteristických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu -, jakož i závěry charakteristické pro dotčenou osobu, které mohou být z tohoto údaje vyvozeny;

 

 • specifický údaj

osobní údaje týkající se rasy, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, politických názorů nebo stranické příslušnosti, náboženského nebo jiného světonázorového přesvědčení, členství v organizaci pro zastoupení zájmů, sexuálního života, zdravotního stavu, patologické závislosti, jakož i osobní údaje v trestních věcech;

 

 • správa údajů

nezávisle na aplikovaném postupu, jakýkoli úkon nebo soubor úkonů provedených na údajích, zejména jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, uchovávání, úprava, využívání, konzultace, předávání, zveřejnění, slaďování nebo propojování, blokování, vymazání nebo zničení, jakož i znemožnění dalšího využití údajů, pořízení fotografického, zvukového nebo obrazového záznamu, stejně jako záznam o fyzických vlastnostech vhodných k identifikaci osoby (jako jsou otisky prstů, otisky dlaní, vzorky DNA a snímek duhovky);

 

 • zpracování údajů

provádění technických úkolů souvisejících s operacemi správy údajů, bez ohledu na metodu a nástroje použité k provedení operací, nezávisle na místě aplikace, za předpokladu, že technické úkoly jsou prováděny na údajích;

 

 • předání údajů

zpřístupnění údaje určené třetí straně;

 

 • zveřejnění

zpřístupnění údaje komukoliv;

 

 • provozovatel

fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která sama nebo společně s jinými určuje účel zpracování údajů, přijímá rozhodnutí týkající se správy údajů (včetně použitého nástroje) a provádí je nebo jejich provedení zadá jí pověřenému zpracovateli údajů;

 

 • zpracovatel údajů

fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která na základě smlouvy s provozovatelem - včetně uzavření smlouvy na základě ustanovení právních předpisů - provádí zpracování údajů;

 

 • vymazání údajů

znemožnění identifikace údajů tak, aby nebylo možné je opětovně obnovit;

 

 • označení údajů

doplnění údaje identifikačním označením, za účelem rozlišování;

 

 • blokování údajů

doplnění údaje identifikačním označením, za účelem omezit jeho další zpracování, definitivně nebo na určitou dobu;

 

 • zničení údajů

úplné fyzické zničení nosiče obsahujícího údaje;

Zásady správy údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány, pokud

-          s tím dotčená osoba souhlasí, nebo

-          pokud to nařizuje zákon - nebo místní samospráva na základě pověření zákona, v rozsahu definovaném v zákoně. Zákon ve veřejném zájmu - s výslovným označením rozsahu údajů - může nařídit zveřejnění osobních údajů. Ve všech ostatních případech je ke zveřejnění potřebný souhlas dotčené osoby, v případě speciálního údaje její souhlas písemný. V případě pochybností se má za to, že dotčená osoba souhlas neudělila. Souhlas dotčené osoby musí být považován za udělený ve vztahu k údajům, které byly zpřístupněny v průběhu veřejného vystoupení dotčené osoby, nebo které dotčená osoba poskytla za účelem zveřejnění.

Společnost AMC Networks Central europe Kft. za žádných okolností nebude shromažďovat specifické údaje.

Na základě § 3 bodu 1 zákona č. CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení a o svobodě informací, se předpisy těchto Zásad související se správou údajů a ochranou osobních údajů návštěvníků vztahují výhradně na fyzické osoby .

Nejdůležitější zásady společnosti AMC Networks Central europe Kft.. související se správou osobních údajů:

Poskytování údajů, správa údajů

-          Před realizací správy údajů je poskytovatel povinen zveřejnit jasné a jednoznačné informace o způsobu a o účelu shromažďování údajů a v případě dobrovolného poskytnutí údajů také informace o konstataci jejich dobrovolného charakteru;

-          Osobní údaje mohou být zpracovány výlučně pro stanovené účely, jako výkon práv a plnění povinností;

-          Zpracování údajů musí v každé fázi odpovídat účelu;

-          Zpracování údajů může být provedeno pouze v rozsahu a v době nutných k dosažení cíle;

-          Osobní údaje mohou být v případě absence právních předpisů zpracovány pouze v případě udělení souhlasu od návštěvníka;

-          Povaha poskytování údajů - dobrovolná nebo povinná - musí být oznámena před získáním údajů. V případě povinného poskytování údajů je nutno uvést právní předpis, který správu údajů nařizuje.

-          Návštěvník může kdykoli změnit nebo zrušit svůj souhlas udělený ke zpracování údajů.

-          V průběhu zpracování údajů mohou být údaje použity pouze pro uvedený účel;

-          Vedle účelu správy údajů je třeba poskytnout jednoznačné informace o tom, kdo bude údaje spravovat, respektive zpracovávat;

-          Zpracování údajů musí v každé fázi odpovídat účelu;

-          V průběhu zpracování údajů může být zpracován pouze ten osobní údaj, který je nezbytný k dosažení cíle správy  údajů a je k tomu vhodný;

K předání údajů, stejně i k propojení jednotlivých zpracování údajů může dojít pouze v případě, že k tomu návštěvník udělil svůj souhlas nebo to povoluje zákon a pokud jsou podmínky zpracování splněny v případě každého osobního údaje.

 

Jaké osobní údaje spravujeme?

Spravujeme následující osobní údaje, podle potřeby v závislosti na poskytnutých informacích či souhlasu.

 • Administrativní kontaktní informace - znamenají informace umožňující Vaši identifikaci nebo navázání kontaktu s Vámi. Tyto informace zahrnují například jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, uživatelská jména a hesla, datum narození, jazykové předvolby, doručovací údaje a další, Vámi přímo poskytnuté kontaktní informace.
 • Obecné uživatelské informace - sem patří informace, které vznikly při využití produktů a služeb.
 • Ostatní osobní údaje - to jsou údaje, které získáme z veřejně dostupných zdrojů v souladu s právními předpisy. Můžeme spravovat i osobní údaje jiných osob, pokud nám je poskytnete, když například pořídíte jeden z našich produktů za účelem obdarování jiné osoby.

Za jakým účelem spravujeme osobní údaje?

Údaje týkající se Vaší osoby spravujeme v souvislosti s našimi službami. Je pro nás důležité, aby naše produkty a služby byly jednoduché, osobní a spolehlivé. Neustále usilujeme o zlepšení našich služeb, abychom je co nejvíce přizpůsobili Vašim osobním potřebám. Proto osobní údaje spravujeme z níže uvedených důvodů, podle potřeby v závislosti na poskytnutých informacích či souhlasu. 

Zpřístupnění našich produktů a služeb. Pro tvorbu a údržbu našich produktů a služeb, pro administrativní účely, jakož i ve vztahu k našim aktuálním akcím používáme kontaktní, fakturační a servisní údaje. Mezi tyto aktivity patří výstavba místa služeb, technická podpora, aktualizace hardwaru a softwaru, fakturace, sběr plateb a úvěrové kontroly. 


Prezentace našich výrobků a služeb. Příležitostně Vás můžeme informovat o aktualizovaných vlastnostech našich produktů a služeb a o propagačních akcích, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pro více informací se podívejte na bod "Způsob udělení souhlasu a blokování", tam Vás podrobně informujeme, jak můžete určit rozsah Vašeho souhlasu.

Umožnění nákupu zboží a služeb od našich obchodních partnerů. V rámci využívání našich produktů a služeb Vám na Internetu čas od času můžeme představit speciální nabídky, což Vám umožní nakupovat zboží a služby od našich partnerů, např. od inzerentů, zadavatelů reklamy (dále společně jako "obchodní partneři"). Obchodní partneři. Pokud se rozhodnete přijmout tyto nabídky, nebo uskutečníte transakci, můžeme Vaše příslušné osobní údaje shromáždit a sdělit konkrétní propagační akce nebo transakce podporujícím obchodním partnerům. Společnost AMC Networks Central europe Kft. spravuje a předá Vaše údaje pouze v případě, že tyto nabídky přijmete. Kromě splnění Vašich požadavků mohou obchodní partneři Vaše osobní údaje používat i za účelem, zaslání dalších informací, které Vás mohou zajímat. Pro používání osobních údajů obchodními partnery jsou směrodatné jejich zásady ochrany osobních údajů, na tyto je třeba se odvolávat, pokud máte nějaké dotazy vzhledem k tomu, jak naši obchodní partneři nakládají s Vašimi osobními údaji. 

Řízení naší výkonnosti. Osobní údaje můžeme použít, když poptáváme zpětnou vazbu na výkonnost našich produktů a služeb či kvality našich jiných počinů. Pokud to příslušné právní předpisy umožňují, můžeme pro účely školení a řízení kvality sledovat i zaznamenávat naši komunikaci s Vámi, a to včetně e-mailů. 

Plnění našich povinností vycházejících z právních předpisů. Zákony od nás mohou vyžadovat, abychom předali osobní údaje na požádání nějakého soudního nebo správního řízení, nebo na žádost orgánů činných v trestním řízení. V souladu s pravidly, která se vztahují na soudní nebo správní řízení, může dojít k tomu, že  budou tyto informace předány bez Vašeho souhlasu a vyrozumění. Naše společnost si vyhrazuje právo podat stížnost proti případnému nároku úřadů na zpřístupnění osobních údajů.

Další použití. Pro účely výzkumu a z jiných zákonem přípustných obchodních důvodů můžeme použít anonymní a souhrnné informace pro přípravu zpráv a analýz, například v souvislosti s typem obsahu anebo reklamy, které si naši uživatelé prohlížejí nebo které přeskakují.

Správa osobních údajů dětí. Pokud se vyskytne na návštěvnických stránkách požadavek na správu osobních údajů dětí mladších 14 let, bude tyto údaje možné zaznamenat jen v tom případě, pokud potřebné údaje prokazatelně poskytuje právní zástupce. Aby prohlášení nezletilého ve věku mezi 14 až 16 let bylo platné, musíme mít k dispozici řádně vystavené, ověřitelné povolení nebo souhlas od rodičů či jiných zákonných zástupců. V případě neexistence takového zmocnění osobní údaje dětí nezaznamenáváme (ani tehdy, pokud v případě neexistence takového zmocnění nelze využít příslušné služby).

Komu můžeme předat osobní údaje?

AMC Networks Central europe Kft.. se zavazuje chránit Vaše osobní údaje. Za účelem poskytnutí našich produktů a služeb v souladu s příslušnými právními předpisy, v daném případě v závislosti na předchozím poskytnutí informací a získání souhlasu, mohou být osobní údaje poskytnuty níže popsaným způsobem třetím stranám, včetně třetích stran v zemích mimo EU a Švýcarska, ve kterých pravidla na ochranu údajů mohou být odlišná od pravidel platných v EU a ve Švýcarsku.

Organizační jednotky v rámci skupiny Liberty Global. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli mateřskou, dceřinou společností, nebo jinou společně řízenou společností (společně: "přidružené podniky"). V takových případech se od přidružených podniků očekává dodržování těchto zásad.

Zaměstnanci společnosti AMC Networks Central europe Kft.  Pouze vybraná skupina zaměstnanců se specializovaným pověřením může mít přístup k Vašim osobním údajům. Tito zaměstnanci mohou poznat pouze informace, které jsou bezpodmínečně nutné k odpovídajícímu plnění svých povinností.

Obchodní partneři. Pokud se chcete zúčastnit námi zobrazené, avšak našimi obchodními partnery realizované transakce, můžeme v daném případě předat osobní údaje naším obchodním partnerům. Pokud další společnost koupí společnost AMC Networks Central europe Kft., nebo získá zařízení, které zahrnují nebo obsahují osobní údaje, které spravuje společnost AMC Networks Central europe Kft., v tom případě kupující přebírá všechna práva a povinnosti, které se vztahují na Vaše osobní údaje, jak je uvedeno v těchto zásadách.

Ostatní třetí strany. Pokud to příslušné právní předpisy umožňují, můžeme sdílet osobní údaje s třetími stranami, kterým důvěřujeme, pokud je předání údajů nezbytné k poskytování našich produktů a služeb (např. zákaznický servis), stejně jako dodavatelským třetím stranám, které společnost AMC Networks Central europe Kft. zaměstnává vysloveně s tím cílem, aby nám poskytovali produkty a služby, v takovém případě od těchto stran budeme vyžadovat, aby údaje spravovaly důvěrně a bezpečně a používali je výlučně jen za účelem poskytnutí nám konkrétních výrobků nebo služeb. Pokud to příslušné právní předpisy umožňují, můžeme sdílet osobní údaje i se společnostmi, které se zabývají vymáháním pohledávek. Mohou se vyskytnout také případy, kdy od nás právní předpisy vyžadují předání osobních údajů úřadům nebo třetím stranám.

Jak chráníme osobní údaje?

Uděláme vše, co je v našich možnostech, za účelem ochrany osobních údajů jakož i souvisejících práv našich předplatitelů a přijmeme vhodná opatření na jejich ochranu. V souladu s příslušnými předpisy jmenovala naše společnost osoby, které jsou zodpovědné za zabezpečení naší sítě, za podporu infrastruktury a informatických systémů. Na ochranu osobních údajů jsme zavedli různá řešení v závislosti na produktu nebo služby, které Vám byly nabídnuty nebo zpřístupněny, která jsou založená částečně na technických řešeních a částečně na řešeních vycházejících z těchto zásad. Tato řešení mohou zahrnovat mezi jinými ochranu heslem, šifrování, aplikace firewallů, antivirovou ochranu a ochranu před proniknutím, jakož i systém omezení přístupu pro zaměstnance.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje neuchováváme delší dobu, než je nutné k naplnění účelů, pro které osobní údaje byly shromážděny, až na výjimku, pokud příslušné právní předpisy vyžadují, abychom je zachovali déle.

Způsob udělení souhlasu a způsob blokování

Můžeme Vás vyhledat, abychom Vás v případě Vašeho souhlasu informovali o našich produktech a službách, o které jevíte zájem. Pokud si již nepřejete být příjemcem takových aktivit přímého marketingu, můžete je různými způsoby zakázat (e-mail, SMS, telefon, poštovní dopis).

Co jsou "soubory cookie"?

Soubory "cookie" jsou malé soubory uložené ve Vašem internetovém prohlížeči. Váš internetový prohlížeč shromažďuje údaje, jako například typ Vašeho prohlížeče, Váš operační systém, webové stránky které jste navštívili, doba návštěv, prohlížený obsah, prohlížené reklamy a jiné "clickstreamové" údaje.

S pomocí cookies můžeme naše webové stránky přizpůsobit potřebám předplatitelů, můžeme nabídnout lepší a více personalizované služby a můžeme Vám připomenout některé Vaše volby, takže je nemusíte znovu zadávat. Pomocí cookies dokážeme také stanovit návštěvnost našich webové stránky, včetně navštívených stránek, počet návštěvníků a jimi zvolené trasy.

Pomocí poskytovatelů síťových reklamních služeb můžeme podporovat umístění reklamy nebo jiného obsahu na těchto webových stránkách a na dalších webových stránkách, které zobrazují reklamy společnosti AMC Networks Central europe Kft.  Poskytovatelé síťových reklamních služeb mohou používat cookies, webové majáky nebo jiné podobné technologie, které jsou na Vašem počítači, mobilním telefonu nebo na jiném zařízení, aby Vám poskytli reklamy nebo obsahy přizpůsobené Vašim zájmům, k vytvoření Vašeho profilu internetového prohlížení na této webové stránce nebo na jiných webových stránkách, které navštívíte. Využívání cookies, webových majáků a podobných technologií provozovatelů reklamních sítí určují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a nikoli zásady ochrany osobních údajů společnosti AMC Networks Central europe Kft.

Vy můžete ručně povolit nebo zakázat cookies na Vašem počítači, mobilním nebo jiném zařízení. Většina internetových prohlížečů umožňuje přijmout nebo odmítnout určité  cookies, nebo odmítnout či odstranit všechny cookies. Postup závisí na Vašem prohlížeči. V souvislosti s použitím této funkce si přečtěte pokyny Vašeho prohlížeče - omezení nebo zákaz souborů cookies má však negativní vliv na použitelnost mnoha internetových stránek.

Jaká mám práva?

Máte právo požádat o vymazání nebo o aktualizaci Vašich nepřesných, nesprávných nebo zastaralých osobních údajů. Pokud si myslíte, že naše údaje, které se na Vás vztahují, jsou neúplné, nesprávné, nevhodné či zastaralé, dejte nám, prosím, vědět a my provedeme nezbytné změny v zákonem stanovené lhůtě.

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud to příslušné právní předpisy umožňují, můžeme účtovat malý poplatek, který pokrývá správní výdaje související s předáním těchto údajů Vám.

Máte také právo požádat, abychom zrušili zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud si již v budoucnu nepřejete dostávat přímé marketingové informace, obraťte se, prosím, na náš zákaznický servis. 

Kterýkoli zákazník může požádat o vymazání svých osobních údajů z našeho systému, ale v některých případech musí počítat s tím, že po vymazání nebude moci využívat službu ke které tyto informace náleží, nebo ji nebude moci využívat dosud obvyklým způsobem. Po obdržení žádosti požadavek okamžitě splníme tak, že z databáze vymažeme příslušné návštěvníkem uvedené údaje.

Definice

Když na webových stránkách požádáme návštěvníky o osobní údaje, po přečtení a pochopení potřebného informačního textu se může návštěvník svobodně rozhodnout, zda požadované údaje poskytne. Návštěvník však musí vědět, že pokud neposkytne své osobní údaje, může dojít k tomu, že nebude moci využít službu, která je podmíněna poskytnutím osobních údajů.

Tyto Zásady souvisí s ochranou těch osobních údajů návštěvníků, které nejsou určeny pro veřejnost. Pokud někdo dobrovolně zveřejní své osobní údaje nebo jejich část, tyto informace nespadají pod působnost Zásad.

Pokud je na některých stránkách webových stránek nutná registrace návštěvníka, je uvedeno u každého případu, které údaje, za jakým účelem a za jakých podmínek je „povinné“ zadat. V tomto případě výraz "povinné" nepoukazuje na povinný charakter sběru údajů, ale poukazuje na to, že bez vyplnění určitých polí bude registrace neúspěšná, může dojít k jejímu zamítnutí.

Osobní a jiné údaje poskytnuté návštěvníky mohou být doplněny nebo propojeny s údaji z jiných zdrojů pouze pokud k tomu návštěvník udělí svůj souhlas. 

Pokud dá společnost AMC Networks Central europe Kft. webové stránky vyhotovit firmám, které jsou s ní v obchodním styku, resp. je jejich prostřednictvím provozuje a v rámci takové služby dojde ke shromažďování údajů, spadají i v tomto případě údaje pod zákonný rámec zásad užívání a správy osobních údajů společnosti AMC Networks Central europe Kft., jako když informace shromažďuje a ukládá sama. V rámci takové spolupráce provozující partner jednající jménem a v zastoupení společnosti AMC Networks Central europe Kft. osobní údaje shromažďuje ve prospěch společnosti AMC Networks Central europe Kft., a tyto případy také podléhají působnosti těchto Zásad. V případě správy údajů v rámci poskytování údajů bude jednoznačně uvedeno jméno provozovatele a při zpracování údajů jméno zpracovatele údajů.

Jak se na nás můžete ohledně těchto zásad obrátit?

Pokud byste měli v souvislosti s těmi zásadami nějaké dotazy či připomínky, nebo chcete-li získat více informací o Vašich osobních údajích zpracovávaných u nás, kontaktujte našeho referenta ochrany údajů na e-mailové adrese privacy@ce.amcnetwors.com.